Thursday, March 30, 2017

ĐÃ PHÁT HÀNH Những Chặng Đường Thơ Song NhỊĐÃ PHÁT HÀNH
Những Chặng Đường Thơ Song NhỊ
Cội Nguồn XB lần thứ nhất tại Hoa Kỳ 4/2017
Sách dày 350 trang in trên giấy màu kem
CreateSpace.com ấn hành.

Đặt mua sách tại amazon.com

Nội Dung:
Thay Lời Tựa ………tr.7

1. Chương Một - Thuở Làm Thơ Yêu Em … tr.13
2. Chương Hai - Người Tình Trăm Năm ………… tr.70
3. Chương Ba – Dòng Sử Thi Buồn …… tr. 94
4. Chương Bốn - Dòng Thơ Lưu Vong ……tr.151
5. Chương Năm - Thơ Tù . Một Thời Bất Hạnh ………tr.39
6. Chương Sáu – English Versions - Thơ chuyển ngữ …tr.309
7. Chương Kết – Nói chuyện viớ Nàng Thơ ……  tr.339

No comments:

Post a Comment