Monday, July 3, 2017

NỬA THẾ KỶ VIỆT NAM Bút Ký. Tự Truyện
Tác giả : SONG NHỊ
CỘI NGUỒN Xuất Bản 2010
500 trang
Tranh bìa: ĐẰNG GIAO
In tại nhà in PAPYRUS PRINTING, San Jose, California, USA
Liên lạc : coinguonus@gmail.com
~~oOo~
~~oOo~~
~~oOo~~
Mọi trích dịch, ấn loát phải được chấp thuận bằng văn bản của tác giả và NXB.
Đọc Toàn tập tại:No comments:

Post a Comment