Monday, February 5, 2018

Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Chủ nghĩa Xã hội khoa học theo lý thuyết Mác xít lấy cái Tôi khách thể, cái Tôi xã hội, cưỡng chế hay phủ nhận hai cái Tôi kia, mong đưa đến một cơ cấu xã hội không còn áp bức, bóc lột để con người tiến đến tự do ‘tự tạo chính mình’ (création de soi par soi) nhưng rồi lại biến cái Tôi Xã hội thành thần tượng, giết chết hai cái Tôi kia, đồng thời đưa dẫn con người vào hoang liêu băng giá, con người thành tên nô lệ khổ sai, giẫy dụa trong gông cùm của chế độ xã hội; loài người không tiến bộ văn minh mà thụt lùi về trạng thái mông muội cổ sơ. 
 Chủ nghĩa xã hội phản ứng lại chủ nghĩa cá nhân nơi các xã hội tư bản, bài bác chủ nghĩa tự do về kinh tế và xem chủ trương tự do về chính trị gây nên áp bức, bóc lột, tước bỏ tự do của con người, nhất là thành phần công nhân, nông dân, thành phần vô sản được xem là thành phần chủ yếu của tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa xã hội lúc đầu quá nhiều tính cách lý tưởng chủ trương nền ‘kinh tế cộng hữu’, thể chế ‘vô chính phủ’, hủy bỏ tự do cạnh tranh trước tiên về mặt kinh tế. Những nhà lý thuyết đầy tính không tưởng nầy, có thể kể:
Saint Simon, Fourrier, nhất là Proudhon với câu nói bất hủ: ‘Tư hữu là ăn cắp’ (la propriété, c’est le vol). Từ chủ nghĩa không tưởng đó, hình thành ‘chủ nghĩa xã hội khoa học’ của Karl Marx và F. Engels, qua ‘duy vật lịch sử’ ‘duy vật biện chứng’ chủ trương ‘đấu tranh giai cấp’, thiết lập ‘Nhà nước chuyên chính vô sản’ tập thể hóa hết mọi tài sản, công cụ, phương tiện, tư liệu sản xuất để tiến tới hủy bỏ Nhà nước, hủy bỏ giai cấp, thiết lập chế độ Cộng sản phát triển.

Chủ nghĩa ‘xã hội khoa học’ cùng chế độ ‘vô sản chuyên chính’ của K. Marx và sau nầy Lénine áp dụng đã bị lịch sử thế giới đào thải vì sai lạc ngay từ tiền đề ‘xóa bỏ tư hữu’ (con người, thoạt sinh ra đã ‘tư hữu’ tấm thân thể xác và phải tư hữu của cải để nuôi dưỡng tấm thân thể xác tồn tại), vì đi ngược lại nhân tính và ngược lại diễn tiến tiến hóa của nhân sinh. Một số nước hiện nay, gọi là ‘Cộng sản’ thực ra không theo đúng lý thuyết của Marx mà chỉ dùng chiêu bài Cộng sản cho tham vọng quyền lực tư hữu và chiếm hữu của tập đoàn cầm quyền. Chế độ đó tại Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, CuBa hiện nay, thực ra chỉ là thứ ‘chế độ Mafia’ trong tay một lớp người ‘thảo khấu’ tàn ác, bất nhân và giả hình suốt mặt. Chủ nghĩa gọi là Cộng sản nầy chỉ phục vụ cho cái Sống thể chất, làm triệt tiêu hai cái Sống Ý thức và Vô thức cùng hủy hoại cái Tôi Chủ Thể nơi con người. - (Lẽ Đạo Và Tiến Hóa - Nguyễn Thùy & Trần Minh Xuân v Cội Nguồn 2018)

No comments:

Post a Comment